อาจารย์ ณ ฤทัย จันทร์ทัพ (ลาศึกษาต่อ)

ชื่อ – สกุล
นางสาว ณ ฤทัย  จันทร์ทัพ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ การอ่านการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ