บุคลากร

ชื่อ - สกุล นายสิทธิชัย ชีวะโรรส ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ) วุติการศึกษา M.A. (English Language and Literature) สถาบันการศึกษา - อีเมล์ - โทรศัพท์ภายใน 077-913363 ความเชี่ยวชาญ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ชื่อ – สกุล
นายสิทธิชัย  ชีวะโรรส
ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วุติการศึกษา
M.A. (English Language and Literature)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ชื่อ - สกุล Mr.Christopher John Hawes ตำแหน่ง อาจารย์ วุติการศึกษา - สถาบันการศึกษา - อีเมล์ - โทรศัพท์ภายใน 077-913363 ความเชี่ยวชาญ -

ชื่อ – สกุล
Mr.Christopher John Hawes
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ

3

ชื่อ – สกุล
ดร.ศิริรัตน์  ชูพันธ์  อรรถพลพิพัฒน์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
อ.ด. (ภาษาศาสตร์)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ

4

ชื่อ – สกุล
Mr. John David Mackay
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ

5

ชื่อ – สกุล
Ms.Joan Janice Orsolino Martires
ตำแหน่ง
วุติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ  –

6

ชื่อ – สกุล
Mr. David Andrew Meyer
ตำแหน่ง  อาจารย์
วุติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ

7

ชื่อ – สกุล
นางสาว ณ ฤทัย  จันทร์ทัพ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ การอ่านการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ

8

ชื่อ – สกุล
นางสาวชุตินันท์  หนูบุตร
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ การเขียน

9

ชื่อ – สกุล
นางสาวจิตราพร  มงคลเคหา
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ)
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจ

10

ชื่อ – สกุล
นางสาวนุชนาฏ  อิ่มใจดี
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (การแปลอังกฤษ-ไทย)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ

11

ชื่อ – สกุล
นางสาวนภัสส์สินี  รอดเกิด
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
M.A. (Applied linguistics)
สถาบันการศึกษา The University of Adelaide
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ

12

ชื่อ – สกุล
ผศ.สมเชาว์  ชาตินฤดม
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ ภาษาอังกฤษ