อาจารย์จิตราพร มงคลเคหา

ชื่อ – สกุล
นางสาวจิตราพร  มงคลเคหา
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ)
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจ