โครงการ “การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ” วันที่ 1 กันยายน 2560 ณ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 และโรงเรียนบ้านควนดินแดงสามัคคี โครงการนี้ถือว่าเป็นการร่วมมือกับเครือข่ายของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระยะที่สอง งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีโดยคณาจารย์สาขาวิชาภาษอังกฤษ โครงการ “การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ” วันที่ 1 กันยายน 2560 ณ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 และโรงเรียนบ้านควนดินแดงสามัคคี โครงการนี้ถือว่าเป็นการร่วมมือกับเครือข่ายของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และยกระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่กลุ่มเป้าหมายในอำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ตามนโยบายของคณบดี ดร.พิชัย สุขวุ่น และเป็นการเสริมความเข้มแข็งแก่ท้องถิ่นด้านภาษาอังกฤษให้ก้าวสู่สากล