อาจารย์นุชนาฏ อิ่มใจดี

ชื่อ – สกุล
นางสาวนุชนาฏ  อิ่มใจดี
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (การแปลอังกฤษ-ไทย)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ