อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ - สกุล นายสิทธิชัย ชีวะโรรส ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ) วุติการศึกษา M.A. (English Language and Literature) สถาบันการศึกษา - อีเมล์ - โทรศัพท์ภายใน 077-913363 ความเชี่ยวชาญ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ชื่อ – สกุล
นายสิทธิชัย  ชีวะโรรส
ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วุติการศึกษา
M.A. (English Language and Literature)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ

3

ชื่อ – สกุล
ดร.ศิริรัตน์  ชูพันธ์  อรรถพลพิพัฒน์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา
อ.ด. (ภาษาศาสตร์)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ

อาจารย์กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน

ชื่อ – สกุล
นางสาวกิ่งกาญจน์  สุพรศิริสิน
ตำแหน่ง อาจารย์ (ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ)
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ การสอนภาษาอังกฤษ


7

ชื่อ – สกุล
นางสาว ณ ฤทัย  จันทร์ทัพ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ การอ่านการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ

8

ชื่อ – สกุล
นางสาวชุตินันท์  หนูบุตร
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ การเขียน

อาจารย์กฤษมาศ พันธุ์มูสิก

ชื่อ – สกุล
นางสาวกฤษมาศ  พันธุ์มูสิก
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
M.A. (Language and Communication)
สถาบันการศึกษา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ

 12

ชื่อ – สกุล
ผศ.สมเชาว์  ชาตินฤดม
ตำแหน่ง อาจารย์
วุติการศึกษา
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077-913363
ความเชี่ยวชาญ ภาษาอังกฤษ