คณะกรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมทรงนุ่มนวล ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมทรงนุ่มนวล
ประธานกรรมการ

 ดร.กัลญา  แก้วประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
ดร.กัลญา แก้วประดิษฐ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

อาจารย์กันยารัตน์   จันทร์สว่าง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์กันยารัตน์ จันทร์สว่าง
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์สมมาส  เส้งสุย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์สมมาส เส้งสุย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

เรือโท ผศ.ดร.อนันต์   ใจสมุทร ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
เรือโท ผศ.ดร.อนันต์ ใจสมุทร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

 รศ.ดร. สืบพงศ์   ธรรมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
รศ.ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

นายทนงศักดิ์   ทวีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก
นายทนงศักดิ์ ทวีทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

นางเสาวลักษณ์  ปักษธรสันติ กรรมการและเลขานุการ
นางเสาวลักษณ์ ปักษธรสันติ
กรรมการและเลขานุการ