งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

 

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 นำทีมโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ คุณอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น และ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจสังคม พร้อมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานและตอบข้อซักถามการตรวจประเมินฯในองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ทั้งนี้ กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ…มุ่งเน้น และสนับสนุนให้มีการต่อยอดโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนดอนสัก – เกาะพลวย และยกระดับเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งเป็นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิตยางพารา