ผู้บริหาร และประธานหลักสูตรทุกท่าน ขอเชิญเข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

                 ผู้บริหาร และประธานหลักสูตรทุกท่าน ขอเชิญเข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในวันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องอินทนิล สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์