รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

    1.1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
1.2 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (สำหรับผู้สมัครหลักสูตรเทียบเข้า)
1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย
1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร

 

2. คุณสมบัติด้านความสามารถพิเศษ

    2.1 มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาระดับโรงเรียน/จังหวัด/ภาค/ประเทศ หรือ
2.2 มีความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นระดับโรงเรียน/จังหวัด/ ภาค/ประเทศ หรือ
2.3 มีผลงานเชิงสร้างสรรค์ เป็นที่ประจักษ์ระดับโรงเรียน/จังหวัด/ภาค/ประเทศ หรือ
2.4 มีจิตสาธารณะ ที่สังคมเห็นเป็นที่ประจักษ์ระดับโรงเรียน/จังหวัด/ภาค/ประเทศ

3. สาขาวิชาและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คลิกดูรายละเอียด

4. หลักฐานแสดงผลงานประกอบการพิจารณา

4.1 สำเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร
4.2 เหรียญรางวัล/ถ้วยเกียรติยศหรือหลักฐานอื่นๆ (สำเนาภาพถ่าย)
4.3 ภาพกิจกรรมการแสดงและการแข่งขันต่าง ๆ ที่เข้าร่วม
4.4 แฟ้มสะสมผลงาน
4.5 หลักฐานอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

5. วิธีการสมัคร 

5.1 ผู้สมัครเข้าไปสมัครได้ที่ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp 
5.2 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น

6. หลักฐานประกอบการสมัคร และต้องนำมาในวันสัมภาษณ์

6.1 ใบสมัครซึ่งพิมพ์จากระบบที่สมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตามข้อ 5.1) พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
6.2 กรณีผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี แนบสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ชุด
6.3 กรณีผู้สมัครหลักสูตรเทียบเข้า แนบสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงค่าผลการเรียนสะสมในระดับอนุปริญญา หรือระดับ ปวส. 3 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ชุด
6.4 หลักฐานตามข้อ 4.1-4.5

7. ค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 

8. เกณฑ์การคัดเลือก

8.1 คัดเลือกจากคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
8.2 ความสามารถพิเศษพิจารณาจากหลักฐานตามข้อ 4.1-4.5
8.3 การสอบสัมภาษณ์