งานวิจัย ปี 2560

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน/งบประมาณ
ภายใน ภายนอก
1

นางสาวจีรวรรณ  ศรีหนูสุด

นางสาววนิษา  ติคำ

กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมชุมชนบ้านเกาะแรด ตำบลดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

299,046

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2 นายพงศ์เทพ  แก้วเสถียร การจัดการภูมิปัญญาการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านในอ่าวบ้านดอนไปสู่การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนกรณีศึกษา : กลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

253,000

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รวม 2 โครงการ   552,046
รวมงบประมาณที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 552,046