ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อหลักสูตร                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Program in English

ชื่อปริญญา                ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Arts (English)

อักษรย่อปริญญา          ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) B.A. (English)

ปรัชญาของหลักสูตร

          มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านการใช้และการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีรวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ภาษาในการประกอบวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00

รูปแบบหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

แนวทางการศึกษาต่อ

บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ทั้งในและต่างประเทศในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ ได้แก่ ภาษาและการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ การแปลภาษา อังกฤษศึกษา เป็นต้น

ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพ ดังนี

 1. พนักงานสายการบิน
 2. พนักงานในองค์กรต่างประเทศ
 3. ล่าม
 4. นักแปล
 5. ครู/อาจารย์
 6. งานวิเทศน์สัมพันธ์
 7. นักวิชาการทางด้านภาษา
 8. เลขานุการ
 9. พนักงานประชาสัมพันธ์
 10. พนักงานอุตสาหกรรมบริการ