ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญาของหลักสูตร


           มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านการใช้และการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ภาษาในการประกอบวิชาชีพ